skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The learning divide in formal adult education: why do low-qualified adults participate less?

Cincinnato, Sebastiano ; De Wever, Bram ; Valcke, Martin; Guimarães, Paula ; Cavaco, Carmen ; Marrocos, Laura ; Paulos, Catarina ; Bruno, Ana ; Rodrigues, Sandra ; Marques, Marcelo

Local Change, Social Actions and Adult Learning : Challenges and Responses, Proceedings, 2014

ISBN: 9789898753021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cincinnato, Sebastiano
  2. Paulos, Catarina
  3. Marrocos, Laura
  4. Valcke, Martin
  5. Rodrigues, Sandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...