skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a Model of an Operator of a Simulator Complex using Commonsense Reasoning

Speshilov, Konstantin ; Khabarov, Valeriy

Procedia Engineering, 2017, Vol.178, pp.394-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7058 ; E-ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2017.01.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

GestureNet: A Common Sense Approach to Physical Activity Similarity

Angela Chang ; Selene Mota ; Henry Lieberman

Electronic workshops in computing (Online), 2014

ISBN: 9781780172859 ; ISBN: 1780172850

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khabarov, Valeriy
  2. Angela Chang
  3. Khabarov, V.
  4. Speshilov, Konstantin
  5. Henry Lieberman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...