skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Service Science, Management, and Engineering (SSME) Minitrack

Lin, Fu-Ren ; Maglio, Paul P ; Shaw, Michael J

2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences, January 2014, pp.1240-1240

ISSN: 1530-1605 ; E-ISSN: 2572-6862 ; E-ISBN: 9781479925049 ; E-ISBN: 1479925047 ; DOI: 10.1109/HICSS.2014.160

Toàn văn sẵn có

2
E-Life: Web-Enabled Convergence of Commerce, Work, and Social Life: 15th Workshop on e-Business, WEB 2015, Fort Worth, Texas, USA, December 12, 2015, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Life: Web-Enabled Convergence of Commerce, Work, and Social Life: 15th Workshop on e-Business, WEB 2015, Fort Worth, Texas, USA, December 12, 2015, Revised Selected Papers

Sugumaran, Vijayan ; Yoon, Victoria ; Shaw, Michael J.

Series ISSN: 1865-1348 ; ISBN: 978-3-319-45407-8 ; E-ISBN: 978-3-319-45408-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-45408-5

Toàn văn sẵn có

3
Internetworked World: 15th Workshop on e-Business, WeB 2016, Dublin, Ireland, December 10, 2016, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internetworked World: 15th Workshop on e-Business, WeB 2016, Dublin, Ireland, December 10, 2016, Revised Selected Papers

Fan, Ming ; Heikkilä, Jukka ; Li, Hongxiu ; Shaw, Michael J. ; Zhang, Han

Series ISSN: 1865-1348 ; ISBN: 978-3-319-69643-0 ; E-ISBN: 978-3-319-69644-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-69644-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shaw, Michael J
  2. Maglio, Paul P.
  3. Shaw, M.J.
  4. Heikkilä, Jukka
  5. Li, Hongxiu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...