skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test suite for evaluating performance of multithreaded MPI communication

Thakur, R ; Gropp, W ; Mathematics and Computer Science ; Univ. of Illinois; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Parallel Comput, 01 December 2009, Vol.35(12 ; Dec. 2009) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8191 ; E-ISSN: 1872-7336 ; DOI: 10.1016/j.parco.2008.12.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme-scale scripting : opportunities for large task-parallel applications on petascale computers

Wilde, M ; Raicu, I ; Espinosa, A ; Zhang, Z ; Clifford, B ; Hategan, M ; Kenny, S ; Iskra, K ; Beckman, P ; Foster, I ; Mathematics and Computer Science ; Univ. of Chicago; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

J. Phys.: Conf. Ser, 01 January 2009, Vol.180(2009) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/180/1/012046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...