skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metamodels Infrastructure and Heuristics for Metamodel-Driven Multi-touch Interaction

López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; Montero, Francisco ; González, Pascual

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8118(Part II), pp.210-227 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-40480-1_14

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

UsiXML Extension for Awareness Support

Figueroa-Martinez, Jose ; Gutiérrez Vela, Francisco L ; López-Jaquero, Víctor ; González, Pascual

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.665-668 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_108

Toàn văn sẵn có

3
Computer-Aided Design of User Interfaces VI
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces VI

Lopez Jaquero, Victor ; Montero Simarro, Francisco ; Molina Masso, Jose Pascual ; Vanderdonckt, Jean

ISBN: 978-1-84882-205-4 ; E-ISBN: 978-1-84882-206-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...