skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antidepressant-like effects of ferulic acid: involvement of serotonergic and norepinergic systems

Chen, Jianliang ; Lin, Dan ; Zhang, Chong ; Li, Gaowen ; Zhang, Nianping ; Ruan, Lina ; Yan, Qizhi ; Li, Jianxin ; Yu, Xuefeng ; Xie, Xupei ; Pang, Cong ; Cao, Liang ; Pan, Jianchun ; Xu, Ying

Metabolic Brain Disease, 2015, Vol.30(1), pp.129-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7490 ; E-ISSN: 1573-7365 ; DOI: 10.1007/s11011-014-9635-z

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The acute humoral adrenergic stress response in fish: facts and fiction

Perry , S.F. ; Bernier , N.J.

3. International Symposium on Research for Aquaculture: Fundamental and Applied Aspects, Barcelona (Spain), 24-27 Aug 1997, 1999, Vol.(1-4), pp.285-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-8486

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PET examination of the monkey heart with high specific radioactivity 11Cnorepinephrine and 11Cmetaraminol

Farde, L ; Halldin, C ; Någren, K ; Karlsson, P ; Swahn, C G ; Suhara, T

Nuclear medicine and biology, November 1995, Vol.22(8), pp.1053-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-8051 ; PMID: 8998466 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hillegaart, V
  2. Alster, P
  3. Zhang, Nianping
  4. Chang, Yi Kuo
  5. Shen, Yun Hwei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...