skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problematika vzdělávání pracovníků veřejné správy

Čechák, Vladimír

ISBN: 978-80-7395-334-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating Agricultural Information in Remote Places, Part II

Powell, Antoinette Paris

Toàn văn sẵn có

3
Balanced and fairer world trade defence : EU, US and WTO perspectives.
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balanced and fairer world trade defence : EU, US and WTO perspectives.

Sapir, André ; Mavroidis, Petros C ; Welge, Hannes ; Yalcin, Erdal; European Parliament ; Directorate-General for External Policies of the Union

ISBN: 978-92-846-4900-6 ; DOI: 10.2861/267005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...