skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sales forecast model for the german automobile market based on time series analysis and data mining methods

Brühl, B. ; Hülsmann, M. ; Borscheid, D. ; Friedrich, C. M. ; Reith, D.

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Friedrich, C. M.
  2. Hülsmann, M.
  3. Brühl, B.
  4. Reith, D.
  5. Borscheid, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...