skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Experimental Robotics IX: The 9th International Symposium on Experimental Robotics
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Robotics IX: The 9th International Symposium on Experimental Robotics

Ang, Marcelo ; Khatib, Oussama

Series ISSN: 1610-7438 ; ISBN: 978-3-540-28816-9 ; E-ISBN: 978-3-540-33014-1 ; DOI: 10.1007/11552246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
European Robotics Symposium 2006
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Robotics Symposium 2006

Christensen, Henrik

Series ISSN: 1610-7438 ; ISBN: 978-3-540-32689-2 ; E-ISBN: 978-3-540-32689-2 ; DOI: 10.1007/11681120

Toàn văn sẵn có

3
Robotics Research: The Eleventh International Symposium
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotics Research: The Eleventh International Symposium

Dario, Paolo ; Chatila, Raja

Series ISSN: 1610-7438 ; ISBN: 978-3-540-23214-8 ; E-ISBN: 978-3-540-31508-7 ; DOI: 10.1007/b97958

Toàn văn sẵn có

4
Experimental Robotics VII
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Robotics VII

Rus, Daniela ; Singh, Sanjiv

Series ISSN: 0170-8643 ; ISBN: 978-3-540-42104-7 ; E-ISBN: 978-3-540-45118-1 ; DOI: 10.1007/3-540-45118-8

Toàn văn sẵn có

5
Advances in Plan-Based Control of Robotic Agents: International Seminar Dagstuhl Castle, Germany, October 21–26, 2001 Revised Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Plan-Based Control of Robotic Agents: International Seminar Dagstuhl Castle, Germany, October 21–26, 2001 Revised Papers

Beetz, Michael ; Hertzberg, Joachim ; Ghallab, Malik ; Pollack, Martha

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-00168-3 ; E-ISBN: 978-3-540-37724-5 ; DOI: 10.1007/3-540-37724-7

Toàn văn sẵn có

6
RoboCup 2007: Robot Soccer World Cup XI
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

RoboCup 2007: Robot Soccer World Cup XI

Visser, Ubbo ; Ribeiro, Fernando ; Ohashi, Takeshi ; Dellaert, Frank

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-68846-4 ; E-ISBN: 978-3-540-68847-1 ; DOI: 10.1007/978-3-540-68847-1

Toàn văn sẵn có

7
Robot Motion and Control: Recent Developments
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot Motion and Control: Recent Developments

Kozłowski, Krzysztof

Series ISSN: 0170-8643 ; ISBN: 978-1-84628-404-5 ; E-ISBN: 978-1-84628-405-2 ; DOI: 10.1007/978-1-84628-405-2

Toàn văn sẵn có

8
RoboCup 2006: Robot Soccer World Cup X
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

RoboCup 2006: Robot Soccer World Cup X

Lakemeyer, Gerhard ; Sklar, Elizabeth ; Sorrenti, Domenico ; Takahashi, Tomoichi

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-74023-0 ; E-ISBN: 978-3-540-74024-7 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74024-7

Toàn văn sẵn có

9
RoboCup 2001: Robot Soccer World Cup V
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

RoboCup 2001: Robot Soccer World Cup V

Birk, Andreas ; Coradeschi, Silvia ; Tadokoro, Satoshi

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-43912-7 ; E-ISBN: 978-3-540-45603-2 ; DOI: 10.1007/3-540-45603-1

Toàn văn sẵn có

10
Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems: From Brains to Individual and Social Behavior
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems: From Brains to Individual and Social Behavior

Butz, Martin ; Sigaud, Olivier ; Pezzulo, Giovanni ; Baldassarre, Gianluca

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-74261-6 ; E-ISBN: 978-3-540-74262-3 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74262-3

Toàn văn sẵn có

11
Informatics in Control, Automation and Robotics II
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics II

Filipe, Joaquim ; Ferrier, Jean-Louis ; Cetto, Juan ; Carvalho, Marina

ISBN: 978-1-4020-5625-3 ; E-ISBN: 978-1-4020-5626-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5626-0

Toàn văn sẵn có

12
INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS I
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS I

BRAZ, JOSÉ ; ARAÚJO, HELDER ; VIEIRA, ALVES ; ENCARNAÇÃO, BRUNO

ISBN: 978-1-4020-4136-5 ; E-ISBN: 978-1-4020-4543-1 ; DOI: 10.1007/1-4020-4543-3

Toàn văn sẵn có

13
Advances in Robot Kinematics: Mechanisms and Motion
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Robot Kinematics: Mechanisms and Motion

Lennarčič, Jadran ; Roth, B.

ISBN: 978-1-4020-4940-8 ; E-ISBN: 978-1-4020-4941-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-4941-5

Toàn văn sẵn có

14
Climbing and Walking Robots: Proceedings of the 7th International Conference CLAWAR 2004
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climbing and Walking Robots: Proceedings of the 7th International Conference CLAWAR 2004

Armada, Manuel ; González Santos, Pablo

ISBN: 978-3-540-22992-6 ; E-ISBN: 978-3-540-29461-0 ; DOI: 10.1007/3-540-29461-9

Toàn văn sẵn có

15
Designing Inclusive Futures
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Inclusive Futures

Langdon, Patrick ; Clarkson, John ; Robinson, Peter

ISBN: 978-1-84800-210-4 ; E-ISBN: 978-1-84800-211-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-211-1

Toàn văn sẵn có

16
Mechatronics and Machine Vision in Practice
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechatronics and Machine Vision in Practice

Billingsley, J. ; Bradbeer, R.;; Billingsley, John ; Bradbeer, Robin

ISBN: 978-3-540-74026-1 ; E-ISBN: 978-3-540-74027-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74027-8

Toàn văn sẵn có

17
Advanced Design and Manufacture to Gain a Competitive Edge: New Manufacturing Techniques and their Role in Improving Enterprise Performance
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Design and Manufacture to Gain a Competitive Edge: New Manufacturing Techniques and their Role in Improving Enterprise Performance

Yan, X.-T. ; Jiang, C. ; Eynard, B.;; Yan, Xiu-Tian ; Jiang, Chengyu ; Eynard, Benoit

ISBN: 978-1-84800-240-1 ; E-ISBN: 978-1-84800-241-8 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-241-8

Toàn văn sẵn có

18
Global Design to Gain a Competitive Edge: An Holistic and Collaborative Design Approach based on Computational Tools
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Design to Gain a Competitive Edge: An Holistic and Collaborative Design Approach based on Computational Tools

Yan, X.-T. ; Eynard, B. ; Ion, W.J.;; Yan, Xiu-Tian ; Ion, William ; Eynard, Benoit

ISBN: 978-1-84800-238-8 ; E-ISBN: 978-1-84800-239-5 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-239-5

Toàn văn sẵn có

19
Recent Advances in Mechatronics
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances in Mechatronics

Jabłoński, Ryszard ; Turkowski, Mateusz ; Szewczyk, Roman

ISBN: 978-3-540-73955-5 ; E-ISBN: 978-3-540-73956-2 ; DOI: 10.1007/978-3-540-73956-2

Toàn văn sẵn có

20
Proceedings of the 3rd International Symposium on Autonomous Minirobots for Research and Edutainment (AMiRE 2005)
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 3rd International Symposium on Autonomous Minirobots for Research and Edutainment (AMiRE 2005)

Murase, Kazuyuki ; Sekiyama, Kosuke ; Naniwa, Tomohide ; Kubota, Naoyuki ; Sitte, Joaquin

ISBN: 978-3-540-28496-3 ; E-ISBN: 978-3-540-29344-6 ; DOI: 10.1007/3-540-29344-2

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Robinson, Peter
  2. Langdon, Patrick
  3. Yan, X.-T.
  4. Eynard, B.
  5. Yan, Xiu-Tian

theo chủ đề:

  1. Engineering
  2. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...