skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Reforms and Food Security

Pieters, Hannah ; Curzi, Daniele ; Olper, Alessandro ; Swinnen, Jo

Italian Association of Agricultural and Applied Economics>Congress Papers>2014 Third Congress, June 25-27, 2014, Alghero, Italy, 2014

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Swinnen, Jo
  2. Curzi, Daniele
  3. Pieters, Hannah
  4. Olper, Alessandro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...