skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Web xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Proceedings of the 28th French-speaking Conference on Human-Computer Interaction - Doctoral Consortium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 28th French-speaking Conference on Human-Computer Interaction - Doctoral Consortium

Beaudouin-Lafon, Michel ; Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Actes des Rencontres Doctorales de la 28ième conférence francophone sur l’Interaction Homme-Machine

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Beaudouin-Lafon, Michel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...