skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Tác giả/ người sáng tác: Castillo, Oscar xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems

Castillo, Oscar; Melin, Patricia; Pedrycz, Witold

9783540708117; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29987

Truy cập trực tuyến

2
Recent Advances on Hybrid Approaches for Designing Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances on Hybrid Approaches for Designing Intelligent Systems

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Pedrycz, Witold ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783319051697 ; ISBN: 3319051695 ; E-ISBN: 9783319051703 ; E-ISBN: 3319051709 ; DOI: 10.1007/978-3-319-05170-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Soft Computing for Intelligent Control and Mobile Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Intelligent Control and Mobile Robotics

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642155338 ; ISBN: 3642155332 ; E-ISBN: 9783642155345 ; E-ISBN: 3642155340 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15534-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Hybrid Intelligent Systems: Analysis and Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Intelligent Systems: Analysis and Design

Castillo, Oscar ; Melin, Patricia ; Kacprzyk, Janusz ; Pedrycz, Witold

Series ISSN: 1434-9922 ; ISBN: 978-3-540-37419-0 ; E-ISBN: 978-3-540-37421-3 ; DOI: 10.1007/978-3-540-37421-3

Toàn văn sẵn có

5
Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing

Oscar Casti.. l.] (Eds.);; Castillo, Oscar ; Melin, Patricia ; Ross, Oscar ; Sepúlveda Cruz, Roberto ; Pedrycz, Witold ; Kacprzyk, Janusz

Series ISSN: 1615-3871 ; ISBN: 978-3-540-72433-9 ; E-ISBN: 978-3-540-72434-6 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72434-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Evolutionary Design of Intelligent Systems in Modeling, Simulation and Control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Design of Intelligent Systems in Modeling, Simulation and Control

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642045134 ; ISBN: 3642045138 ; E-ISBN: 9783642045141 ; E-ISBN: 3642045146 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04514-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783540708117 ; ISBN: 3540708111 ; E-ISBN: 9783540708124 ; E-ISBN: 354070812X ; DOI: 10.1007/978-3-540-70812-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques

Patricia Me.. l.] (Eds.);; Melin, Patricia ; Castillo, Oscar ; Ramírez, Eduardo ; Kacprzyk, Janusz ; Pedrycz, Witold

Series ISSN: 1615-3871 ; ISBN: 978-3-540-72431-5 ; E-ISBN: 978-3-540-72432-2 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72432-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Montiel Ross, Oscar ;Pedrycz, Witold ;Sepúlveda Cruz, Roberto ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, J (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Ross, Oscar Montiel (Editor) ; Sepúlveda Cruz, Roberto (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Advances in Soft Computing

ISBN: 9783540724339 ; ISBN: 3540724338 ; E-ISBN: 9783540724346 ; E-ISBN: 3540724346 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72434-6

Toàn văn sẵn có

10
Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques

Melin, Patricia ;Castillo, Oscar ;Pedrycz, Witold ;Ramírez, Eduardo G. ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, J (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Ramírez, Eduardo Gomez (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Advances in Soft Computing

ISBN: 9783540724315 ; ISBN: 3540724311 ; E-ISBN: 9783540724322 ; E-ISBN: 354072432X ; DOI: 10.1007/978-3-540-72432-2

Toàn văn sẵn có

11
Hybrid Intelligent Systems: Analysis and Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Intelligent Systems: Analysis and Design

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Kacprzyk, Janusz ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Fuzziness and Soft Computing

ISBN: 9783540374190 ; ISBN: 3540374191 ; E-ISBN: 9783540374213 ; E-ISBN: 3540374213 ; DOI: 10.1007/978-3-540-37421-3

Toàn văn sẵn có

12
Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing: 12th International Fuzzy Systems Association World Congress, IFSA 2007, Cancun, Mexico, June 18-21, 2007. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing: 12th International Fuzzy Systems Association World Congress, IFSA 2007, Cancun, Mexico, June 18-21, 2007. Proceedings

Carbonell, Jaime G. ;Siekmann, Jörg ;Melin, Patricia ;Kacprzyk, Janusz ;Pedrycz, Witold;; Melin, Patricia (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Aguilar, Luis T (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540729174 ; ISBN: 3540729178 ; E-ISBN: 9783540729501 ; E-ISBN: 354072950X ; DOI: 10.1007/978-3-540-72950-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (7)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (1)
 4. 2011đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (7)
 2. T - Technology .  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...