skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Năm xuất bản: 1996đến2006 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nuclear Import and Export in Plants and Animals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Import and Export in Plants and Animals

Tzfira, Tzvi ; Citovsky, Vitaly

Molecular Biology Intelligence Unit

ISBN: 9780306482410 ; ISBN: 030648241X ; E-ISBN: 9780387277479 ; E-ISBN: 0387277471 ; DOI: 10.1007/0-387-27747-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Calcium-Binding Protein Protocols: Volume 1: Reviews and Case Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium-Binding Protein Protocols: Volume 1: Reviews and Case Studies

Vogel, Hans J.;; Walker, John M (Editor) ; Vogel, Hans J (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9780896036888 ; ISBN: 089603688X ; E-ISBN: 9781592591831 ; E-ISBN: 1592591833 ; DOI: 10.1385/1592591833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Protein Sequencing Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Sequencing Protocols

Smith, B.J;; Walker, John M (Editor) ; Smith, Bryan John (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9780896039759 ; ISBN: 0896039757 ; E-ISBN: 9781592593422 ; E-ISBN: 1592593429 ; DOI: 10.1385/1592593429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Protein Movement Across Membranes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Movement Across Membranes

Eichler, Jerry

Molecular Biology Intelligence Unit

ISBN: 9780387257587 ; ISBN: 0387257586 ; E-ISBN: 9780387308715 ; E-ISBN: 0387308717 ; DOI: 10.1007/0-387-30871-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
RNA-Protein Interaction Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA-Protein Interaction Protocols

Haynes;; Walker, John M (Editor) ; Haynes, Susan R (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9780896035683 ; ISBN: 0896035689 ; E-ISBN: 9781592596768 ; E-ISBN: 1592596762 ; DOI: 10.1385/1592596762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Protein Analysis and Purification: Benchtop Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Analysis and Purification: Benchtop Techniques

Rosenberg, Ian M

ISBN: 9780817643409 ; ISBN: 0817643400 ; E-ISBN: 9780817644123 ; E-ISBN: 0817644121 ; DOI: 10.1007/b138330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Peptides Biology and Chemistry: Proceedings of the 1998 Chinese Peptide Symposium July 14–17, 1998, Lanzhou, China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peptides Biology and Chemistry: Proceedings of the 1998 Chinese Peptide Symposium July 14–17, 1998, Lanzhou, China

Hu, Xiao-Yu ; Wang, Rui ; Tam, James P; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Chinese Peptide Symposia

ISBN: 9780306468803 ; ISBN: 0306468808 ; DOI: 10.1007/0-306-46880-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The physical foundation of protein architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physical foundation of protein architecture

Saito, Nobuhiko

E-ISBN 9810247109 ; E-ISBN 9789810247102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Protein Structure, Stability, and Folding
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Structure, Stability, and Folding

Murphy, Kenneth P.;; Walker, John M (Editor) ; Murphy, Kenneth P (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9780896036826 ; ISBN: 0896036820 ; E-ISBN: 9781592591930 ; E-ISBN: 1592591930 ; DOI: 10.1385/1592591930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Protein bioseparation using ultrafiltration theory, applications and new developments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein bioseparation using ultrafiltration theory, applications and new developments

Ghosh, Raja

E-ISBN 1860943179 ; E-ISBN 9781860943171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Peptide Science — Present and Future: Proceedings of the 1st International Peptide Symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peptide Science — Present and Future: Proceedings of the 1st International Peptide Symposium

Shimonishi, Yasutsugu; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9780306468643 ; ISBN: 0306468646 ; DOI: 10.1007/0-306-46864-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Self-Assembling Peptide Systems in Biology, Medicine and Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Assembling Peptide Systems in Biology, Medicine and Engineering

Aggeli, Amalia ; Boden, Neville ; Zhang, Shuguang; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9780306468902 ; ISBN: 0306468905 ; DOI: 10.1007/0-306-46890-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
A Guide to Protein Isolation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to Protein Isolation

Dennison, Clive; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9780306468681 ; ISBN: 0306468689 ; DOI: 10.1007/0-306-46868-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Protein Purification Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Purification Protocols

Doonan, Shawn;; Walker, John M (Editor) ; Doonan, Shawn (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9780896033368 ; ISBN: 0896033368 ; E-ISBN: 9781592595457 ; E-ISBN: 1592595456 ; DOI: 10.1385/0896033368

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Protein and Peptide Analysis by Mass Spectrometry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein and Peptide Analysis by Mass Spectrometry

Chapman, John R.;; Walker, John M (Editor) ; Chapman, John R (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9780896033450 ; ISBN: 0896033457 ; E-ISBN: 9781592595471 ; E-ISBN: 1592595472 ; DOI: 10.1385/0896033457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Protein NMR Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein NMR Techniques

Reid, David G.;; Walker, John M (Editor) ; Reid, David G (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9780896033092 ; ISBN: 0896033090 ; E-ISBN: 9781592595464 ; E-ISBN: 1592595464 ; DOI: 10.1385/0896033090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
2-D Proteome Analysis Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-D Proteome Analysis Protocols

Link, Andrew J.;; Walker, John M (Editor) ; Link, Andrew J (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9780896035249 ; ISBN: 0896035247 ; E-ISBN: 9781592595846 ; E-ISBN: 1592595847 ; DOI: 10.1385/1592595847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Photosynthetic excitons
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photosynthetic excitons

van Amerongen, Herbert

E-ISBN 9810232802 ; E-ISBN 9789810232801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Protein Design: Methods and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Design: Methods and Applications

Guerois, Raphael ;López de, Manuela;; Walker, John M (Editor) ; Guerois, Raphael (Editor) ; Paz, Manuela López (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9781588295859 ; ISBN: 1588295850 ; E-ISBN: 9781597451161 ; E-ISBN: 1597451169 ; DOI: 10.1385/1597451169

Toàn văn sẵn có

20
Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

Wehner, F. ; Olsen, H. ; Tinel, H. ; Kinne-Safran, E. ; Kinne, R.K.H. ; Kruger, E. ; Kuckelkorn, U. ; Sijts, A. ; Kloetzel, P.-M. ; Fischer, Gabriele;; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology,

ISBN: 9783540448341 ; ISBN: 3540448349 ; DOI: 10.1007/978-3-540-44834-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (5)
 2. 1999đến2000  (4)
 3. 2001đến2002  (8)
 4. 2003đến2005  (11)
 5. Sau 2005  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (26)
 2. T - Technology .  (5)
 3. R - Medicine.  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Walker, John M
 2. Rosenberg, Ian M.
 3. Aggeli, Amalia
 4. Giardi, Maria Teresa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...