skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: May, Stephen xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language

May, Stephen

ISBN10: 0805863079 ; ISBN10: 0805863060 ; ISBN13: 9780805863079 ; ISBN13: 9780805863062 ; E-ISBN10: 020383254X ; E-ISBN13: 9780203832547

Toàn văn không sẵn có

2
Language Policy and Political Issues in Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy and Political Issues in Education

Mccarty, T. L ; May, Stephen;; McCarty, Teresa L. ; May, Stephen

ISBN: 978-3-319-02343-4 ; E-ISBN: 978-3-319-02344-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-02344-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Can Schools Save Indigenous Languages? : Policy and Practice on Four Continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Schools Save Indigenous Languages? : Policy and Practice on Four Continents

Hornberger, Nancy H., Professor; Hill, Richard, Dr; Hirvonen, Vuokko, Dr; Huss, Leena, Dr; Kamwangamalu, Nkonko M., Professor; Lopez, Luis Enrique, Dr; May, Stephen, Professor; McCarty, Teresa L., Professor; Rebolledo, Nicanor, Dr; Spolsky, Bernard, Professor

E-ISBN: 9780230582491 E-ISBN: 0230582494 DOI: 10.1057/9780230582491 ISBN: 9780230013322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...