skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nikiforova, Basia xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Borderology: Cross-disciplinary Insights from the Border Zone: Along the Green Belt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderology: Cross-disciplinary Insights from the Border Zone: Along the Green Belt

Methi, Jan Selmer ;Sergeev, Andrei ;Bieńkowska, Małgorzata ;Nikiforova, Basia;; Methi, Jan Selmer ; Sergeev, Andrei ; Bieńkowska, Małgorzata ; Nikiforova, Basia

Series ISSN: 2194-315X ; ISBN: 978-3-319-99391-1 ; E-ISBN: 978-3-319-99392-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-99392-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bieńkowska, Małgorzata
  2. Sergeev, Andrei
  3. Bienkowska, Malgorzata
  4. Methi, Jan Selmer
  5. Nikiforova, Basia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...