skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Norwegian Language in the Digital Age: Bokmalsversjon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Norwegian Language in the Digital Age: Bokmalsversjon

Rehm, Georg ;Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-31388-2 ; E-ISBN: 978-3-642-31389-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31389-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rehm, Georg
  2. Uszkoreit, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...