skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Law xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Databases for Estimating Health Insurance Coverage for Children: A Workshop Summary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Databases for Estimating Health Insurance Coverage for Children: A Workshop Summary

Plewes, Thomas J. ;National Research Council ;National Statistics Committee ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education Staff;; Thomas J. Plewes (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309162401 ; ISBN: 0309162408 ; E-ISBN: 9780309162418 ; E-ISBN: 0309162416 ; DOI: 10.17226/13024

Toàn văn sẵn có

2
Reliability Growth: Enhancing Defense System Reliability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability Growth: Enhancing Defense System Reliability

Panel on Reliability Growth Methods for Defense Systems ;Committee on National Statistics ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;National Research Council;; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Reliability Growth Methods for Defense Systems (Corporate Author)

ISBN: 9780309314749 ; ISBN: 0309314747 ; E-ISBN: 9780309314756 ; E-ISBN: 0309314755 ; DOI: 10.17226/18987

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...