skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Psychology xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Music as Message: An Introduction to Semantics of Music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music as Message: An Introduction to Semantics of Music

Floros, Constantin ; Bernhardt-Kabisch, Ernest

ISBN10: 3631660332 ; ISBN13: 9783631660331 ; E-ISBN10: 3653053013 ; E-ISBN13: 9783653053012

Toàn văn không sẵn có

2
Discovering the musical mind: A view of creativity as learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering the musical mind: A view of creativity as learning

Bamberger, Jeanne

ISBN10: 0199589836 ; ISBN13: 9780199589838 ; E-ISBN10: 0191643858 ; E-ISBN13: 9780191643859

Toàn văn không sẵn có

3
Reflections on the musical mind an evolutionary perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on the musical mind an evolutionary perspective.

Schulkin, Jay

E-ISBN 9780691157443

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Psychology of Musical Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Psychology of Musical Development

Hargreaves, David J.;

ISBN: 9781107052963 ; ISBN: 9781107686397 ; ISBN: 1107052963 ; ISBN: 1107686393 ; E-ISBN: 9781107281868 ; E-ISBN: 1107281865 ; DOI: 10.1017/9781107281868

Toàn văn không sẵn có

5
Phantasmic Radio
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phantasmic Radio

Weiss, Allen S.

ISBN10: 0822316641 ; ISBN10: 0822316528 ; ISBN13: 9780822316640 ; ISBN13: 9780822316527 ; E-ISBN10: 0822399458 ; E-ISBN13: 9780822399452

Toàn văn không sẵn có

6
Strong Experiences with Music: Music is much more than just music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong Experiences with Music: Music is much more than just music

Gabrielsson, Alf ; Bradbury, Rod

ISBN10: 0199695229 ; ISBN13: 9780199695225 ; E-ISBN10: 0191625450 ; E-ISBN13: 9780191625459

Toàn văn không sẵn có

7
Musical Imaginations: Multidisciplinary perspectives on creativity, performance and perception
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musical Imaginations: Multidisciplinary perspectives on creativity, performance and perception

David J. Hargreaves ; Dorothy E. Miell ; Raym.R. Macdonald

ISBN10: 0199568081 ; ISBN13: 9780199568086 ; E-ISBN10: 0191626627 ; E-ISBN13: 9780191626623

Toàn văn không sẵn có

8
The Oxford Handbook of Music Psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Oxford Handbook of Music Psychology

Susan Hallam ; Ian Crond Michael Thaut

ISBN10: 019872294X ; ISBN13: 9780198722946 ; E-ISBN10: 0191034452 ; E-ISBN13: 9780191034459

Toàn văn sẵn có

9
The music between us is music a universal language?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The music between us is music a universal language?

Higgins, Kathleen Marie

E-ISBN 0226333280 ; E-ISBN 9780226333281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Psychology of Music: From Sound to Significance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology of Music: From Sound to Significance

Tan, Siu-Lan ; Pfordhresher, Peter ; Harré, Rom

ISBN10: 1841698687 ; ISBN13: 9781841698687 ; E-ISBN10: 0203855361 ; E-ISBN13: 9780203855362

Toàn văn không sẵn có

11
Music therapy in mental health for illness management and recovery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music therapy in mental health for illness management and recovery

Silverman, Michael J.;

ISBN10: 0198735367 ; ISBN13: 9780198735366 ; E-ISBN10: 0191054305 ; E-ISBN13: 9780191054303

Toàn văn không sẵn có

12
International Dictionary of Music Therapy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Dictionary of Music Therapy

Kevin Kirkland

ISBN10: 0415809401 ; ISBN10: 041580941X ; ISBN13: 9780415809405 ; ISBN13: 9780415809412 ; E-ISBN10: 0203493060 ; E-ISBN13: 9780203493069

Toàn văn sẵn có

13
Group Music Therapy: A group analytic approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Music Therapy: A group analytic approach

Davies, Alison ; Richards, Eleanor ; Barwick, Nick

ISBN10: 0415665922 ; ISBN10: 0415665949 ; ISBN13: 9780415665926 ; ISBN13: 9780415665940 ; E-ISBN10: 1315752573 ; E-ISBN13: 9781315752570

Toàn văn không sẵn có

14
Therapeutic Songwriting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapeutic Songwriting

Baker, Felicity

ISBN10: 1137499222 ; ISBN10: 1137499214 ; ISBN13: 9781137499226 ; ISBN13: 9781137499219 ; E-ISBN10: 1137499230 ; E-ISBN13: 9781137499233

Toàn văn sẵn có

15
Integrative Health through Music Therapy: Accompanying the Journey from Illness to Wellness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrative Health through Music Therapy: Accompanying the Journey from Illness to Wellness

Hanser, Suzanne B

ISBN: 9781137384768 ; ISBN: 113738476X ; E-ISBN: 9781137384775 ; E-ISBN: 1137384778 ; DOI: 10.1057/978-1-137-38477-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Emotional Power of Music: Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emotional Power of Music: Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control

Tom Cochrane ; Bernardino Fantini ; Klaus R. Scherer ; TranslaKristen Jafflin

ISBN10: 0199654883 ; ISBN13: 9780199654888 ; E-ISBN10: 0191504955 ; E-ISBN13: 9780191504952

Toàn văn không sẵn có

17
Occult Aesthetics: Synchronization in Sound Film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occult Aesthetics: Synchronization in Sound Film

Donnelly, K. J

ISBN10: 0199773491 ; ISBN10: 0199773505 ; ISBN13: 9780199773497 ; ISBN13: 9780199773503 ; E-ISBN10: 0199773602 ; E-ISBN13: 9780199773602

Toàn văn không sẵn có

18
On Repeat: How Music Plays the Mind
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Repeat: How Music Plays the Mind

Margulis, Elizabeth Hellmuth.

ISBN10: 0199990824 ; ISBN13: 9780199990825 ; E-ISBN10: 0199990840 ; E-ISBN13: 9780199990849

Toàn văn sẵn có

19
The psychology of music in multimedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychology of music in multimedia

Siu-Lan Tnnabel J. Cohen ; Scott D. Lipscnd Ro. Kendall

ISBN10: 0199608156 ; ISBN13: 9780199608157 ; E-ISBN10: 0191503258 ; E-ISBN13: 9780191503252

Toàn văn không sẵn có

20
Music that works: Contributions of biology, neurophysiology, psychology, sociology, medicine and musicology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music that works: Contributions of biology, neurophysiology, psychology, sociology, medicine and musicology

Roland Haas ; Vera Brandes (Eds.);; Haas, Roland (Editor) ; Brandes, Vera (Editor)

ISBN: 9783211751206 ; ISBN: 3211751203 ; E-ISBN: 9783211751213 ; E-ISBN: 3211751211 ; DOI: 10.1007/978-3-211-75121-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (6)
 2. 1981đến1996  (4)
 3. 1997đến2004  (5)
 4. 2005đến2011  (11)
 5. Sau 2011  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (57)
 2. German  (13)
 3. Swedish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kowal-Summek, Ludger
 2. Hargreaves, David J.
 3. Tan, Siu-Lan
 4. Verstegen, Ian
 5. Ireland, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...