skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix C: bibliography.(Bibliography)

Mckenzie, Walter

Multiple Intelligences and Instructional Technology, 2nd ed., p.181(4) International Society for Technology in Education, 2005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital-intensive modernization, internal expansionary policies, competitive export: the political economy of U.S. nuclear assistance programs during Bretton woods: the case of Italy before the end of fixed exchange rates

Selva, Simone

Business and Economic History On-line Business History Conference, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-7349

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Selva, Simone
  2. Mckenzie, Walter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...