skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Berry Sandra H xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the California Mental Health Services Authority's Prevention and Early Intervention initiatives progress and preliminary findings

Burnam M Audrey; Berry Sandra H; Cerully Jennifer L; Eberhart Nicole K

RAND; 2014 - (362.209794|223)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eberhart Nicole K
  2. Berry Sandra H
  3. Cerully Jennifer L
  4. Burnam M Audrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...