skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Motor control and learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor control and learning

Mark L. Latnd Francis Lestienne

ISBN10: 0387253904 ; ISBN13: 9780387253909 ; E-ISBN10: 0387282874 ; E-ISBN13: 9780387282879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Natural biodynamics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural biodynamics.

Ivancevic, Vladimir G

E-ISBN 9812565345 ; E-ISBN 9789812565341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Skill training for the production of a memorized movement pattern
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skill training for the production of a memorized movement pattern

Robb, Margaret; Pew, Richard W ; University of Michigan ; United States

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lestienne, Francis
  2. Ivancevic, Vladimir
  3. Ivancevic, V.G.
  4. Lvancevic, T.T.
  5. Latash, Mark L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...