skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.712  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Les politiques de l’emploi et les programmes actifs du marché du travail au Maroc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les politiques de l’emploi et les programmes actifs du marché du travail au Maroc

Ibourk, Aomar; European Training Foundation

ISBN: 978-92-9157-625-8 ; DOI: 10.2816/246252

Toàn văn sẵn có

2
Lietuva eksportas ir darbo vietos – neatsiejami.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lietuva eksportas ir darbo vietos – neatsiejami.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46767-7 ; DOI: 10.2781/354498

Toàn văn sẵn có

3
Labour market policy expenditure and participants : data 2009.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour market policy expenditure and participants : data 2009.

European Commission ; Statistical Office of the European Union

Eurostat. Statistical books ; European social statistics. Labour market policy. Expenditure and participants, 2011, 2011

ISBN: 978-92-79-21031-0 ; Series ISSN: 1725-602X ; DOI: 10.2785/16793

Toàn văn sẵn có

4
Latvija eksports nozīmē darba vietas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latvija eksports nozīmē darba vietas.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46762-2 ; DOI: 10.2781/3889

Toàn văn sẵn có

5
Ireland exports mean jobs.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland exports mean jobs.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46801-8 ; DOI: 10.2781/954231

Toàn văn sẵn có

6
Κύπρος : οι εξαγωγές σημαίνουν θέσεις εργασίας.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Κύπρος : οι εξαγωγές σημαίνουν θέσεις εργασίας.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46731-8 ; DOI: 10.2781/31462

Toàn văn sẵn có

7
Labour market policy expenditure and participants : data 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour market policy expenditure and participants : data 2012.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-64454-2 ; Series ISSN: 2467-4443 ; DOI: 10.2767/1296

Toàn văn sẵn có

8
Malta : exports mean jobs.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malta : exports mean jobs.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46776-9 ; DOI: 10.2781/936668

Toàn văn sẵn có

9
Európai Unió több export – több munkahely.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Európai Unió több export – több munkahely.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49037-8 ; DOI: 10.2781/1474

Toàn văn sẵn có

10
PROGRESS : ES užimtumo ir socialinio solidarumo programos (2007–2013 m.) įgyvendinimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRESS : ES užimtumo ir socialinio solidarumo programos (2007–2013 m.) įgyvendinimas.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-21074-7 ; DOI: 10.2767/41359

Toàn văn sẵn có

11
Uniunea Europeană exportul înseamnă locuri de muncă.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uniunea Europeană exportul înseamnă locuri de muncă.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49040-8 ; DOI: 10.2781/2647

Toàn văn sẵn có

12
България износ означава работни места.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

България износ означава работни места.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46727-1 ; DOI: 10.2781/716579

Toàn văn sẵn có

13
Luxembourg : exportation veut dire emploi.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luxembourg : exportation veut dire emploi.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46775-2 ; DOI: 10.2781/634594

Toàn văn sẵn có

14
Portugal exportações significam emprego.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portugal exportações significam emprego.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46796-7 ; DOI: 10.2781/457693

Toàn văn sẵn có

15
Ελλάδα οι εξαγωγές σημαίνουν θέσεις εργασίας.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ελλάδα οι εξαγωγές σημαίνουν θέσεις εργασίας.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46783-7 ; DOI: 10.2781/332030

Toàn văn sẵn có

16
United Kingdom exports mean jobs.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

United Kingdom exports mean jobs.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46822-3 ; DOI: 10.2781/039290

Toàn văn sẵn có

17
Uniunea Europeană : exportul înseamnă locuri de muncă.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uniunea Europeană : exportul înseamnă locuri de muncă.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49021-7 ; DOI: 10.2781/24334

Toàn văn sẵn có

18
Europäische Union Exporte = Arbeitsplätze.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europäische Union Exporte = Arbeitsplätze.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49023-1 ; DOI: 10.2781/090074

Toàn văn sẵn có

19
Europeiska unionen export ger jobb.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europeiska unionen export ger jobb.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49035-4 ; DOI: 10.2781/188516

Toàn văn sẵn có

20
Evropska unija : izvoz pomeni delovna mesta.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evropska unija : izvoz pomeni delovna mesta.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49027-9 ; DOI: 10.2781/90067

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.712  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (58)
 2. 1989đến1995  (74)
 3. 1996đến2002  (168)
 4. 2003đến2012  (297)
 5. Sau 2012  (1.112)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (396)
 2. French  (141)
 3. German  (134)
 4. Italian  (72)
 5. Spanish  (71)
 6. Dutch  (67)
 7. Portuguese  (66)
 8. Greek  (65)
 9. Danish  (61)
 10. Swedish  (54)
 11. Finnish  (50)
 12. Lithuanian  (45)
 13. Polish  (45)
 14. Hungarian  (44)
 15. Romanian  (44)
 16. Bulgarian  (43)
 17. Slovak  (42)
 18. Czech  (42)
 19. Latvian  (42)
 20. Slovenian  (42)
 21. Albanian  (5)
 22. Macedonian  (3)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...