skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childbearing impeded education more than education impeded childbearing among Norwegian women

Cohen, Joel E. ; Kravdal, Øystein ; Keilman, Nico

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 July 2011, Vol.108(29), pp.11830-11835 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consequences of Family Policies on Childbearing Behavior: Effects or Artifacts?

Neyer, Gerda ; Andersson, Gunnar

Population and Development Review, 1 December 2008, Vol.34(4), pp.699-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; E-ISSN: 17284457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...