skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina ; Wramner, Per ; Bonow, Madeleine; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Geografi

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-7-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food and Rurality in Europe: Economy, Environment and Institutions in Contemporary Rural Europe

Rytkönen, Paulina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-9-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Aquaculture in Northern Europe

Bonow, Madeleine ; Olsén, Håkan ; Svanberg, Ingvar; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi

ISSN: 1403-5111 ; ISBN: 978-91-87843-62-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Governance of the Baltic Sea

Gilek, Michael ; Karlsson, Mikael ; Linke, Sebastian ; Smolarz, Katarzyna; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

ISSN: 2212-6260 ; ISBN: 978-3-319-27005-0 ; ISBN: 978-3-319-27006-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-27006-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granjeras del Mar: Luchas y Sueños en Coliumo

Gallardo Fernández, Gloria L. ; Saunders, Fred ; Ávila, Marcela ; Isakson, Alberto ; Greco, Iván ; Moscoso, Patricia ; Rodríguez, Daniel ; Gallardo Fernández, Gloria L.; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

ISBN: 978-956-398-319-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genus och företagande

Bonow, Madeleine ; Rytkönen, Paulina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum

ISSN: 0044-0477 ; ISBN: 978-91-982150-2-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Swedish  (2)
  3. Spanish  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...