skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006

Huppi, Monika

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 0821369067 ; E-ISBN: 9780821369074 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6906-7

Toàn văn sẵn có

2
Annual Review of Development Effectiveness 2006 Getting Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006 Getting Results

Huppi, Monika; Huppi, Monika

ISBN: 0821369067 ; ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 9780821369074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huppi, Monika
  2. Independent Evaluation Group
  3. The World Bank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...