skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Robotic Welding, Intelligence and Automation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotic Welding, Intelligence and Automation

Tarn, Tzyh-Jong ; Zhou, Changjiu ; Chen, Shan-Ben; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Control and Information Science,

ISBN: 9783540444152 ; ISBN: 3540444157 ; DOI: 10.1007/b84345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
RoboCup 2008: Robot Soccer World Cup XII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RoboCup 2008: Robot Soccer World Cup XII

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Zhou, Changjiu;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Iocchi, Luca (Editor) ; Matsubara, Hitoshi (Editor) ; Weitzenfeld, Alfredo (Editor) ; Zhou, Changjiu (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642029202 ; ISBN: 3642029205 ; E-ISBN: 9783642029219 ; E-ISBN: 3642029213 ; DOI: 10.1007/978-3-642-02921-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Changjiu
  2. Chen, Shan-Ben
  3. Mattern, Friedemann
  4. Morari, M
  5. Weitzenfeld, Alfredo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...