skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 20.394  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN1-4039-9310-6;ISBN1-4039-9311-4;ISBN0-230-37927-3;ISBN1-283-65098-3

Truy cập trực tuyến

2
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN0-230-22960-3;ISBN0-230-22959-X;ISBN0-230-27735-7

Truy cập trực tuyến

3
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN1-137-44550-5;ISBN1-137-44551-3;ISBN1-137-44552-1

Truy cập trực tuyến

4
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230229603 ; ISBN10: 023022959X ; ISBN13: 9780230229600 ; ISBN13: 9780230229594 ; E-ISBN10: 0230277357 ; E-ISBN13: 9780230277359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jönsson, Christer ; Langhorne, Richard

ISBN: 9781412901437 ; E-ISBN: 9781446261392 ; DOI: 10.4135/9781446261392

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Nicolson, Harold

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Diplomacy Games
Diplomacy Games
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy Games

ISBN3-540-68303-8;ISBN3-642-08792-2;ISBN9786610864744;ISBN1-280-86474-5;ISBN3-540-68304-6

Truy cập trực tuyến

8
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu

Stanford, Calif. : Stanford University Press, [1991] - (327.52 TOB 1991) - ISBN0-8047-1952-7;ISBN0-8047-1951-9

Truy cập trực tuyến

9
Essence of Diplomacy
Essence of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essence of Diplomacy

ISBN1-4039-9225-8;ISBN1-349-54341-1;ISBN9786610455065;ISBN1-280-45506-3;ISBN0-230-51104-X

Truy cập trực tuyến

10
Global Governance and Diplomacy
Global Governance and Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and Diplomacy

ISBN0-230-21059-7;ISBN1-349-30316-X;ISBN9786612101472;ISBN1-282-10147-1;ISBN0-230-22742-2

Truy cập trực tuyến

11
U.S. diplomacy since 1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. diplomacy since 1900

Schulzinger Robert D.

New York : Oxford University Press, 2002. - (327.73 SCH 2002) - ISBN0195142217 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Toward a New Public Diplomacy
Toward a New Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a New Public Diplomacy

ISBN0-230-61743-3;ISBN0-230-61744-1;ISBN9786612664618;ISBN0-230-10085-6;ISBN1-282-66461-1

Truy cập trực tuyến

13
The Practice of Public Diplomacy
The Practice of Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practice of Public Diplomacy

ISBN0-230-11322-2;ISBN1-349-29495-0;ISBN9786613096739;ISBN0-230-11865-8;ISBN1-283-09673-0

Truy cập trực tuyến

14
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy

ISBN0-275-95374-2;ISBN0-275-95375-0;ISBN0-313-01885-5

Truy cập trực tuyến

15
The New Public Diplomacy
The New Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Public Diplomacy

ISBN1-4039-4516-0;ISBN0-230-53554-2;ISBN9786610632626;ISBN1-280-63262-3;ISBN0-230-55493-8

Truy cập trực tuyến

16
Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988
Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988

ISBN0-7735-0920-8;ISBN0-7735-0955-0;ISBN9786612856037;ISBN0-7735-6350-4;ISBN1-282-85603-0

Truy cập trực tuyến

17
Germany’s Civilian Power Diplomacy
Germany’s Civilian Power Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany’s Civilian Power Diplomacy

ISBN1-4039-7419-5;ISBN1-349-53477-3;ISBN9786611369965;ISBN1-281-36996-9;ISBN1-4039-8334-8

Truy cập trực tuyến

18
Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey
Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey

ISBN1-84545-475-8;ISBN9786612626654;ISBN0-85745-013-1;ISBN1-282-62665-5

Truy cập trực tuyến

19
Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958
Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958

ISBN0-7735-1435-X;ISBN9786612854101;ISBN0-7735-6619-8;ISBN1-282-85410-0

Truy cập trực tuyến

20
Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century
Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century

ISBN0-7735-2398-7;ISBN0-7735-2451-7;ISBN9786612860591;ISBN1-282-86059-3;ISBN0-7735-7036-5

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 20.394  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (2.339)
 2. 1958đến1972  (358)
 3. 1973đến1987  (576)
 4. 1988đến2003  (2.787)
 5. Sau 2003  (14.123)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.280)
 2. German  (837)
 3. French  (110)
 4. Chinese  (47)
 5. Spanish  (45)
 6. Italian  (32)
 7. Russian  (22)
 8. Dutch  (16)
 9. Japanese  (14)
 10. Polish  (8)
 11. Portuguese  (7)
 12. Hebrew  (6)
 13. Hungarian  (5)
 14. Arabic  (4)
 15. Romanian  (4)
 16. Finnish  (4)
 17. Slovak  (3)
 18. Greek  (3)
 19. Lithuanian  (2)
 20. Czech  (2)
 21. Norwegian  (2)
 22. Thai  (2)
 23. Yiddish  (2)
 24. Persian  (2)
 25. Danish  (2)
 26. Armenian  (1)
 27. Sanskrit  (1)
 28. Turkish  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...