skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Năm xuất bản: 2010đến2012 xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tangible Interaction in Mixed Reality Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible Interaction in Mixed Reality Systems

Couture, Nadine ; Riviere, Guillaume ; Reuter, Patrick

Human-Computer Interaction Series, MIXER - The Engineering of Mixed Reality Systems, pp.101-120

DOI: 10.1007/978-1-84882-733-2_6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Riviere, Guillaume
  2. Reuter, Patrick
  3. Couture, Nadine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...