skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

A Companion to the U.S. Civil War, Chapter 59, p.1056-1072

ISBN: 9781444351316 ; E-ISBN: 9781118609071 ; DOI: 10.1002/9781118609071.ch59

Toàn văn không sẵn có

2
In Search of “National Memory”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Search of “National Memory”

Kopecek, Michal

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

3
The Czechoslovak Legionary Tradition and the Battle Against the “Beneš Doctrine” in Czech Historiography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Czechoslovak Legionary Tradition and the Battle Against the “Beneš Doctrine” in Czech Historiography

Kocourek, Katya A. M

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

4
Begetting & Remembering
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Begetting & Remembering

Johnson, Owen V

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

5
The Many Moralists and the Few Communists
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Many Moralists and the Few Communists

Laczó, Ferenc

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

6
The Revisions of the 1956 Hungarian Revolution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Revisions of the 1956 Hungarian Revolution

Mink, András

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

7
Historical Thought and Historiography: Sub-Saharan Africa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Thought and Historiography: Sub-Saharan Africa

Diawara, M.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.89-92

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.62035-4

Toàn văn không sẵn có

8
Historical Thought and Historiography: South Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Thought and Historiography: South Asia

Raychaudhuri, T.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.78-81

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.62036-6

Toàn văn không sẵn có

9
Historians Facing Politics of History
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historians Facing Politics of History

Stobiecki, Rafał

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

10
Revisiting the Great Famine of 1932–1933
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the Great Famine of 1932–1933

Kasianov, Georgiy

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

11
The Struggle for Official Recognition of ‘Displaced’ Group Memories in Post-Soviet Estonia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Struggle for Official Recognition of ‘Displaced’ Group Memories in Post-Soviet Estonia

Wulf, Meike

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

12
About the Authors
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

About the Authors

Kopecek, Michal

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

13
Historiographic Revision and Revisionism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiographic Revision and Revisionism

Tucker, Aviezer

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

14
From Revisionism to “Revisionism”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Revisionism to “Revisionism”

Petrović, Vladimir

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

15
“The Holocaustizing of the Transfer-Discourse”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The Holocaustizing of the Transfer-Discourse”

Hahn, Eva ; Hahn, Hans Henning

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

16
The Anti-Fascist Myth of the German Democratic Republic and Its Decline after 1989
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Fascist Myth of the German Democratic Republic and Its Decline after 1989

Loose, Ingo

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

17
Data Bases and Statistical Systems: Archives and Historical Databases
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Bases and Statistical Systems: Archives and Historical Databases

Dascher, O.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.700-703

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.62131-1

Toàn văn không sẵn có

18
Cymbeline : Patriotism and Performance
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cymbeline : Patriotism and Performance

A Companion to Shakespeare's Works, Chapter 21, p.389-407

ISBN: 9780631226352 ; E-ISBN: 9780470996560 ; DOI: 10.1002/9780470996560.ch21

Toàn văn sẵn có

19
Global History: Universal and World
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global History: Universal and World

O'Brien, P.K.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.162-168

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.62134-7

Toàn văn không sẵn có

20
Political History: History of Politics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political History: History of Politics

Sheehan, James J.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.380-385

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.62124-4

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kopecek, Michal
  2. Conrad, Christoph
  3. Laczó, Ferenc
  4. Tanner, Jakob
  5. Wulf, Meike

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...