skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, S. xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nanometer-Scale Structure Formation on Solid Surfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanometer-Scale Structure Formation on Solid Surfaces

Tanaka, M ; Shudo, K ; Ohno, S; Ohno, Kaoru (Editor) ; Tanaka, Masatoshi (Editor) ; Takeda, Jun (Editor) ; Kawazoe, Yoshiyuki (Editor)

Advances in Materials Research, Nano- and Micromaterials, pp.19-95

ISBN: 9783540745563 ; ISBN: 3540745564 ; E-ISBN: 9783540745570 ; E-ISBN: 3540745572 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74557-0_2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M
  2. Kawazoe, Yoshiyuki
  3. Ohno, Kaoru
  4. Takeda, Jun
  5. Tanaka, Masatoshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...