skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Franch, Xavier xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2nd International Workshop on the Twin Peaks of Requirements and Architecture (TwinPeaks 2013)

Avgeriou, Paris ; Burge, Janet E. ; Cleland-Huang, Jane ; Franch, Xavier ; Galster, Matthias ; Mirakhorli, Mehdi ; Roshandel, Roshanak; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc.

ISBN: 9781467330763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc.
  2. Burge, Janet E.
  3. Mirakhorli, Mehdi
  4. Avgeriou, Paris
  5. Cleland-Huang, Jane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...