skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cox, Michael M. xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Bacterial RecA Protein: Structure, Function, and Regulation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bacterial RecA Protein: Structure, Function, and Regulation

Cox, Michael M

Topics in Current Genetics, Molecular Genetics of Recombination, pp.53-94

ISBN: 9783540710202 ; ISBN: 3540710205 ; E-ISBN: 9783540710219 ; E-ISBN: 3540710213 ; DOI: 10.1007/4735_2006_0205

Toàn văn sẵn có

2
GENOME RECONSTITUTION IN THE EXTREMELY RADIATION RESISTANT BACTERIUM Deinococcus radiodurans
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENOME RECONSTITUTION IN THE EXTREMELY RADIATION RESISTANT BACTERIUM Deinococcus radiodurans

Battista, John R ; Cox, Michael M; Cigna, Arrigo A (Editor) ; Durante, Marco (Editor)

NATO Security through Science Series, Radiation Risk Estimates in Normal and Emergency Situations, pp.341-359

ISBN: 9781402049545 ; ISBN: 1402049544 ; E-ISBN: 9781402049569 ; E-ISBN: 1402049560 ; DOI: 10.1007/1-4020-4956-0_34

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...