skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Matta, Nada xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Design Knowledge for Decision-Making Process in a DFX Product Design Approach
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Knowledge for Decision-Making Process in a DFX Product Design Approach

Wang, Keqin ; Roucoules, Lionel ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoît ; Matta, Nada; Yan, Xiu-Tian (Editor) ; Ion, William J (Editor) ; Eynard, Benoit (Editor)

ISBN: 9781848002388 ; ISBN: 1848002386 ; E-ISBN: 9781848002395 ; E-ISBN: 1848002394 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-239-5_13

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...