skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migration and Language
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and Language

Deumert, A.

Encyclopedia of Language & Linguistics, pp.129-133

ISBN: 978-0-08-044299-0 ; ISBN: 978-0-08-054784-8 ; ISBN: 978-0-08-044854-1 ; DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/01294-3

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Att styra språk: Om språkpolitikens möjligheter och begränsningar

Josephson, Olle; Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för nordiska språk

Årsbok 2008. Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, pp. 149-173

ISSN: 0349-0416 ; ISBN: 91-975245-7-3

Toàn văn sẵn có

3
Att styra språk: Om språkpolitikens möjligheter och begränsningar
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Att styra språk: Om språkpolitikens möjligheter och begränsningar

Josephson, Olle

Årsbok 2008. Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, pp.149-173

Series ISSN: 0349-0416 ; ISSN: 0349-0416 ; ISSN: 0349-0416

Toàn văn sẵn có

4
Language Politics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Politics

Ammon, U.

Encyclopedia of Language & Linguistics, pp.596-597

ISBN: 978-0-08-044299-0 ; ISBN: 978-0-08-054784-8 ; ISBN: 978-0-08-044854-1 ; DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/00401-6

Toàn văn không sẵn có

5
Minorities and Language
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities and Language

Gorter, D.

Encyclopedia of Language & Linguistics, pp.156-159

ISBN: 978-0-08-044299-0 ; ISBN: 978-0-08-054784-8 ; ISBN: 978-0-08-044854-1 ; DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/01295-5

Toàn văn không sẵn có

6
Language Policy in Multilingual Educational Contexts
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy in Multilingual Educational Contexts

Romaine, S.

Encyclopedia of Language & Linguistics, pp.584-596

ISBN: 978-0-08-044299-0 ; ISBN: 978-0-08-054784-8 ; ISBN: 978-0-08-044854-1 ; DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/00646-5

Toàn văn không sẵn có

7
Sociolinguistics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociolinguistics

Herk, Gerard Van

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.949-953

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.53081-5

Toàn văn không sẵn có

8
Applied Linguistics in South Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Linguistics in South Asia

Gargesh, R.

Encyclopedia of Language & Linguistics, pp.375-385

ISBN: 978-0-08-044299-0 ; ISBN: 978-0-08-054784-8 ; ISBN: 978-0-08-044854-1 ; DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/00607-6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Josephson, Olle
  2. Deumert, A.
  3. Ammon, U.
  4. Gargesh, R.
  5. Romaine, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...