skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reaction System Performance-Chapter 4.8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction System Performance-Chapter 4.8

Hayes, Peter

Treatise on Process Metallurgy, Chapter 4.8, pp.939-942

ISBN: 978-0-08-096986-2 ; ISBN: 978-0-08-096987-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-096986-2.00020-5

Toàn văn sẵn có

2
Phase Formation Reactions-Chapter 4.5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase Formation Reactions-Chapter 4.5

Hayes, Peter

Treatise on Process Metallurgy, Chapter 4.5, pp.875-889

ISBN: 978-0-08-096986-2 ; ISBN: 978-0-08-096987-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-096986-2.00017-5

Toàn văn sẵn có

3
Chemical Reactions at Moving Surfaces-Chapter 4.4:Shape Change, No Phase Change
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Reactions at Moving Surfaces-Chapter 4.4:Shape Change, No Phase Change

Hayes, Peter

Treatise on Process Metallurgy, Chapter 4.4, pp.853-874

ISBN: 978-0-08-096986-2 ; ISBN: 978-0-08-096987-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-096986-2.00016-3

Toàn văn sẵn có

4
Reaction Kinetics-Chapter 4.2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction Kinetics-Chapter 4.2

Hayes, Peter

Treatise on Process Metallurgy, Chapter 4.2, pp.817-829

ISBN: 978-0-08-096986-2 ; ISBN: 978-0-08-096987-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-096986-2.00014-X

Toàn văn sẵn có

5
Chemical Reaction Kinetics-Chapter 4.3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Reaction Kinetics-Chapter 4.3

Hayes, Peter

Treatise on Process Metallurgy, Chapter 4.3, pp.831-852

ISBN: 978-0-08-096986-2 ; ISBN: 978-0-08-096987-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-096986-2.00015-1

Toàn văn sẵn có

6
Factors Influencing Reaction Area-Chapter 4.7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Influencing Reaction Area-Chapter 4.7

Hayes, Peter

Treatise on Process Metallurgy, Chapter 4.7, pp.919-937

ISBN: 978-0-08-096986-2 ; ISBN: 978-0-08-096987-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-096986-2.00019-9

Toàn văn sẵn có

7
Chemical Kinetics + Phase Changes + Shape Changes-Chapter 4.6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Kinetics + Phase Changes + Shape Changes-Chapter 4.6

Hayes, Peter

Treatise on Process Metallurgy, Chapter 4.6, pp.891-918

ISBN: 978-0-08-096986-2 ; ISBN: 978-0-08-096987-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-096986-2.00018-7

Toàn văn sẵn có

8
Introduction to Metallurgical Processing-Chapter 1.1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Metallurgical Processing-Chapter 1.1

Hayes, Peter ; Jak, Eugene

Treatise on Process Metallurgy, Chapter 1.1, pp.15-42

ISBN: 978-0-08-096986-2 ; ISBN: 978-0-08-096987-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-096986-2.00001-1

Toàn văn sẵn có

9
2. Global Problems, Complexity, and Civil Society in East Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2. Global Problems, Complexity, and Civil Society in East Asia

Hayes, Peter ; Tanter, Richard

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

10
5. Complexity and Weapons of Mass Destruction in Northeast Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

5. Complexity and Weapons of Mass Destruction in Northeast Asia

Hayes, Peter ; Cavazos, Roger

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

11
6. The Implications of Civic Diplomacy for ROK Foreign Policy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

6. The Implications of Civic Diplomacy for ROK Foreign Policy

Yi, Kiho ; Hayes, Peter

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

12
1. Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Introduction

Hayes, Peter ; Yi, Kiho ; Diamond, Joan

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

13
7. Anticipating Complex Northeast Asian Futures
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

7. Anticipating Complex Northeast Asian Futures

Hayes, Peter ; Diamond, Joan ; Yi, Kiho

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chemistry of business-state relations in the Third Reich

Hayes, Peter

Business and industry in Nazi Germany, pp. 66-80

ISSN: ; ISBN: 1-571-81654-2

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

IG Farben revisited industry and ideology ten years later

Hayes, Peter

The German chemical industry in the twentieth century [...Conference on the German Chemical Industry in the Twentieth Century ... on March 20-22, 1997, at the University of California, Berkeley...], pp. 7-14

ISSN: ; ISBN: 0-7923-6487-2

Toàn văn sẵn có

16
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Stent-Shunt
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transjugular Intrahepatic Portosystemic Stent-Shunt

Tripathi, Dhiraj ; Hayes, Peter C ; Redhead, Doris N ; Jalan, Rajiv; Sanyal, Arun J (Editor) ; Shah, Vijay H (Editor)

Clinical Gastroenterology, Portal Hypertension: Pathobiology, Evaluation, and Treatment, pp.247-266

ISBN: 9781588293862 ; ISBN: 1588293866 ; E-ISBN: 9781592598854 ; E-ISBN: 1592598854 ; DOI: 10.1007/978-1-59259-885-4_17

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hayes, Peter
  2. Yi, Kiho
  3. Diamond, Joan
  4. Jak, Eugene
  5. Sanyal, Arun J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...