skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Didactical Design Perspective on Teacher Presence in an International Online Learning Community
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Didactical Design Perspective on Teacher Presence in an International Online Learning Community

Hudson, Brian

Tidskrift för lärarutbildning och forskning: Journal of Research in Teacher Education, pp.93-112 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 1404-7659 ; ISSN: 1404-7659 ; ISSN: 1404-7659

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Didactical Design Perspective on Teacher Presence in an International Online Learning Community

Hudson, Brian; ICT, Media and Learning, Fakultet för lärarutbildning, Interaktiva medier och lärande ; Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Interaktiva medier och lärande

Tidskrift för lärarutbildning och forskning: Journal of Research in Teacher Education, pp. 93-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1404-7659

Toàn văn sẵn có

3
Applying a Critical and Humanizing Framework of Instructional Technologies to Educational Practice
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying a Critical and Humanizing Framework of Instructional Technologies to Educational Practice

Moller, Leslie (Editor) ; Huett, Jason Bond (Editor) ; Harvey, Douglas M (Editor)

Learning and Instructional Technologies for the 21st Century: Visions of the Future, pp.1-19

ISBN: 9780387096667 ; ISBN: 0387096663 ; E-ISBN: 9780387096674 ; E-ISBN: 0387096671 ; DOI: 10.1007/978-0-387-09667-4_5

Toàn văn sẵn có

4
Chapter 11 - Leveraging the Social Presence Model: A Decade of Research on Emotion in Online and Blended Learning
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 11 - Leveraging the Social Presence Model: A Decade of Research on Emotion in Online and Blended Learning

Whiteside, Aimee L. ; Dikkers, Amy Garrett

Emotions, Technology, and Learning, Chapter 11, pp.225-241

ISBN: 978-0-12-800649-8 ; ISBN: 978-0-12-800714-3 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-800649-8.00013-4

Toàn văn sẵn có

5
Chapter 12 - Investigating Students’ Feelings and Their Perspectives Toward Web 2.0 Technologies in a Teacher Education Course
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 12 - Investigating Students’ Feelings and Their Perspectives Toward Web 2.0 Technologies in a Teacher Education Course

Hao, Yungwei

Emotions, Technology, Design, and Learning, Chapter 12, pp.239-271

ISBN: 978-0-12-801856-9 ; ISBN: 978-0-12-801881-1 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-801856-9.00012-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hudson, Brian
  2. Dikkers, Amy Garrett
  3. Moller, Leslie
  4. Huett, Jason Bond
  5. Harvey, Douglas M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...