skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity

Van De Gaer, Dirk; Moghaddam, Fathali

The SAGE encyclopedia of political behavior, 2017

ISBN: 9781483391168 ; ISBN: 9781483391144 ; DOI: 10.4135/9781483391144.n120

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity and Basic Security for All

China 2030 : Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, Chapter 4, pp.271-360

ISBN: 9780821395455 ; DOI: 10.1596/9780821395455_CH04

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Far Are We from Ensuring Opportunities for All? The Human Opportunity Index

Do Our Children Have a Chance?, Chapter 1, pp.9-43

ISBN: 9780821386996 ; DOI: 10.1596/9780821386996_CH01

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moghaddam, Fathali
  2. Van De Gaer, Dirk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...