skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
9. ’I Read the News Today, Oh Boy!’1: Newspaper Publishing in the Online World
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

9. ’I Read the News Today, Oh Boy!’1: Newspaper Publishing in the Online World

Deegan, Marilyn ; Sutherland, Kathryn

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

2
8. Text as Algorithm and as Process1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

8. Text as Algorithm and as Process1

Eggert, Paul

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

3
2. Cybertextuality by the Numbers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2. Cybertextuality by the Numbers

Lancashire, Ian

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

4
1. Never Say Always Again: Reflections on the Numbers Game1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Never Say Always Again: Reflections on the Numbers Game1

Burrows, John

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

5
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Mccarty, Willard

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

6
Contributors
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributors

Mccarty, Willard

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

7
7. How Literary Works Exist:Implied, Represented, and Interpreted
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

7. How Literary Works Exist:Implied, Represented, and Interpreted

Shillingsburg, Peter

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

8
6. Electronic Editions for Everyone
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

6. Electronic Editions for Everyone

Robinson, Peter

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

9
5. Defining Electronic Editions: A Historical and Functional Perspective
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

5. Defining Electronic Editions: A Historical and Functional Perspective

Vanhoutte, Edward

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

10
4. The Human Presence in Digital Artefacts1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

4. The Human Presence in Digital Artefacts1

Galey, Alan

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

11
3. Textual Pathology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3. Textual Pathology

Garrard, Peter

Open Book Publishers

ISBN: 9781906924256 ; ISBN: 1906924252 ; E-ISBN: 9781906924263 ; E-ISBN: 1906924260

Toàn văn sẵn có

12
Data-Centric and Multimedia Components
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data-Centric and Multimedia Components

Salminen, Airi ; Tompa, Frank

Communicating with XML, pp.113-147

ISBN: 9781461409915 ; ISBN: 1461409918 ; E-ISBN: 9781461409922 ; E-ISBN: 1461409926 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0992-2_5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mccarty, Willard
  2. Tompa, Frank
  3. Burrows, John
  4. Eggert, Paul
  5. Salminen, Airi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...