skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From rural rebellion to urban uprising? A socio-spatial perspective on Bujumbura's conflict history.

Van Acker, Tomas; Büscher, Karen

Urban Africa and violent conflict: understanding conflict dynamics in Central and Eastern Africa from an urban perspective, 2019

ISBN: 9780367236878

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Acker, Tomas
  2. Büscher, Karen

theo chủ đề:

  1. Law And Political Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...