skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Researching Refugees: Methodological and Ethical Considerations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching Refugees: Methodological and Ethical Considerations

Schweitzer, Robert ; Steel, Zachary; Liamputtong, Pranee (Editor)

Social Indicators Research Series, Doing Cross-Cultural Research: Ethical and Methodological Perspectives, pp.87-101

ISBN: 9781402085666 ; ISBN: 1402085664 ; E-ISBN: 9781402085673 ; E-ISBN: 1402085672 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8567-3_7

Toàn văn sẵn có

2
Mass Psychological Trauma and PTSD: Epidemic Illusion?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass Psychological Trauma and PTSD: Epidemic Illusion?

Silove, Derrick ; Steel, Zachary ; Bauman, Adrian; Wilson, John P (Editor) ; Tang, Catherine So-Kum (Editor)

International and Cultural Psychology Series, Cross-Cultural Assessment of Psychological Trauma and PTSD, pp.319-336

ISBN: 9780387709895 ; ISBN: 0387709894 ; E-ISBN: 9780387709901 ; E-ISBN: 0387709908 ; DOI: 10.1007/978-0-387-70990-1_13

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steel, Zachary
  2. Tang, Catherine So-Kum
  3. Wilson, John P
  4. Silove, Derrick
  5. Liamputtong, Pranee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...