skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.391  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Committee on National Statistics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Committee on National Statistics

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309267977 ; ISBN: 0309267978 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

2
Appendix B: Biographical Sketches of Steering Committee Members and Presenters
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Biographical Sketches of Steering Committee Members and Presenters

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

3
Appendix A: Workshop Agenda and Participant List
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Workshop Agenda and Participant List

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

4
Appendixes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendixes

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

5
References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

References

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

6
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

7
Scope and Importance of Innovation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scope and Importance of Innovation

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

8
Barriers to Innovation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barriers to Innovation

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

9
Possible Remedies to Barriers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible Remedies to Barriers

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

10
Next Steps
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Steps

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

11
References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

References

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

12
Appendix A: Workshop Agenda
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Workshop Agenda

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

13
Appendix B: Workshop Attendees
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Workshop Attendees

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

14
Committee on National Statistics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Committee on National Statistics

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

15
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

16
Planning Health Care and Transportation Using the ACS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning Health Care and Transportation Using the ACS

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

17
Planning Social Services and Responding to Disasters
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning Social Services and Responding to Disasters

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

18
ACS and the Media
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACS and the Media

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309267977 ; ISBN: 0309267978 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

19
State, Local, Tribal, and Urban/Rural Uses of ACS Data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State, Local, Tribal, and Urban/Rural Uses of ACS Data

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309267977 ; ISBN: 0309267978 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

20
Business, Economic Development, and Data Aggregator Uses
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business, Economic Development, and Data Aggregator Uses

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309267977 ; ISBN: 0309267978 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.391  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (664)
  2. 2004đến2007  (314)
  3. 2008đến2011  (400)
  4. 2012đến2016  (668)
  5. Sau 2016  (345)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...