skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Subspace identification of continuous-time state-space LPV models
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subspace identification of continuous-time state-space LPV models

Bergamasco, M. ; Lovera, M.

Linear Parameter-Varying System Identification : New Developments and Trends, 2012, pp.201-230

ISBN: 9789814355452 ; DOI: 10.1142/9789814355452_0008

Toàn văn sẵn có

2
Electro-Elastic Continuum Models for Electrostrictive Elastomers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electro-Elastic Continuum Models for Electrostrictive Elastomers

Vertechy, R ; Berselli, G ; Castelli, V Parenti ; Bergamasco, M; Visakh, P. M (Editor) ; Chandra, Arup K (Editor) ; Mathew, Aji. P (Editor)

Advanced Structured Materials, Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks, pp.453-491

ISBN: 9783642209246 ; ISBN: 3642209246 ; E-ISBN: 9783642209253 ; E-ISBN: 3642209254 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20925-3_14

Toàn văn sẵn có

3
A Novel Actuation Module for Wearable Robots
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Actuation Module for Wearable Robots

Bergamasco, M ; Salsedo, F ; Marcheschi, S ; Lucchesi, N; Lenarcic, Jadran (Editor) ; Stanisic, Michael M (Editor)

Advances in Robot Kinematics: Motion in Man and Machine: Motion in Man and Machine, pp.117-125

ISBN: 9789048192618 ; ISBN: 9048192617 ; E-ISBN: 9789048192625 ; E-ISBN: 9048192625 ; DOI: 10.1007/978-90-481-9262-5_13

Toàn văn sẵn có

4
Parallel Robot with Antagonistic Dielectric Elastomer Actuation for Human-Machine Interaction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel Robot with Antagonistic Dielectric Elastomer Actuation for Human-Machine Interaction

Vertechy, R ; Berselli, G ; Bergamasco, M ; Castelli, V Parenti; Lenarcic, Jadran (Editor) ; Stanisic, Michael M (Editor)

Advances in Robot Kinematics: Motion in Man and Machine: Motion in Man and Machine, pp.127-136

ISBN: 9789048192618 ; ISBN: 9048192617 ; E-ISBN: 9789048192625 ; E-ISBN: 9048192625 ; DOI: 10.1007/978-90-481-9262-5_14

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...