skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reformatting the EU–Russia Pseudo-Partnership: What a Difference a Crisis Makes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reformatting the EU–Russia Pseudo-Partnership: What a Difference a Crisis Makes

Baev, Pavel K; Aggarwal, Vinod K (Editor) ; Govella, Kristi (Editor)

Responding to a Resurgent Russia: Russian Policy and Responses from the European Union and the United States, pp.85-100

ISBN: 9781441966667 ; ISBN: 1441966668 ; E-ISBN: 9781441966674 ; E-ISBN: 1441966676 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6667-4_6

Toàn văn sẵn có

2
Chechnya and the Russian Military: A War Too Far?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya and the Russian Military: A War Too Far?

Baev, Pavel

Chechnya: From Past to Future, pp.117-130

E-ISBN: 9781843313618 ; E-ISBN: 1843313618 ; DOI: 10.7135/UPO/9781843313618.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil wars in the Caucasus

Zürcher, Christoph; Baev, Pavel ; Koehler, Jan

Understanding civil war, pp. 259-298

ISSN: ; ISBN: 0-8213-6049-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Baev, Pavel K
  3. Zürcher, Christoph
  4. Aggarwal, Vinod K
  5. Govella, Kristi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...