skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Chương sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of nutrition related knowledge, skills ans attitudes

De Landsheere, Gilbert

Assessment of nutrition related knowledge, skills ans attitudes. In B., Schürch (Ed.)Evaluation of nutrition education in third world communities (pp. 58-68). Bern, AllemagneHuber. (1983).

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skills for Development

World Development Report 1995: Workers in an Integrating World, Chapter Chapter5, pp.36-40

ISBN: 9780195211023 ; DOI: 10.1596/9780195211023_Chapter5

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Human Development Programs: Some Practical Lessons

World Development Report 1980: Adjustment and Growth in the 1980s; Poverty and Human Development; World Development Indicators, Chapter Chapter6, pp.71-82

ISBN: 9780195028348 ; DOI: 10.1596/9780195028348_Chapter6

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De Landsheere, Gilbert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...