skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Chương sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
ELECTROPRODUCTION OF STRANGENESS ON LIGHT NUCLEI
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROPRODUCTION OF STRANGENESS ON LIGHT NUCLEI

Dohrmann, F. ; Abbott, D. ; Ahmidouch, A. ; Ambrozewicz, P. ; Armstrong, C.S. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Assamagan, K. ; Avery, S. ; Bailey, K. ; Baker, O.K. ; Beedoe, S. ; Bitao, H. ; Breuer, H. ; Brown, D.S. ; Carlini, R. ; Cha, J. ; Chant, N. ; Christy, E. ; Cochran, A. ; Cole, L. ; Collins, G. ; Cothran, C. ; Crowder, J. ; Cummings, W.J. ; Danagoulian, S. ; Duncan, F. ; Dunne, J. ; Dutta, D. ; Eden, T. ; Elaasar, M. ; Ent, R. ; Ewell, L. ; Fenker, H. ; Fortune, H.T. ; Fujii, Y. ; Gan, L. ; Gao, H. ; Garrow, K. ; Geesaman, D.F. ; Gueye, P. ; Gustafsson, K. ; Hafidi, K. ; Hansen, J.O. ; Hinton, W. ; Jackson, H.E. ; Juengst, H. ; Keppel, C. ; Klein, A. ; Koltenuk, D. ; Liang, Y. ; Liu, J.H. ; Lung, A. ; Mack, D. ; Madey, R. ; Markowitz, P. ; Martoff, C.J. ; Meekins, D. ; Mitchell, J. ; Miyoshi, T. ; Mkrtchyan, H. ; Mohring, R. ; Mtingwa, S.K. ; Mueller, B. ; O’neill, T.G. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Potterveld, D. ; Price, J.W. ; Raue, B.A. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Roos, P. ; Sarsour, M. ; Sato, Y. ; Savage, G. ; Sawafta, R. ; Segel, R.E. ; Semenov, A.Yu. ; Stepanyan, S. ; Tadevosian, V. ; Tajima, S. ; Tang, L. ; Terburg, B. ; Uzzle, A. ; Wood, S. ; Yamaguchi, H. ; Yan, C. ; Yan, C. ; Yuan, L. ; Zeier, M. ; Zeidman, B. ; Zihlmann, B.

Electrophotoproduction Of Strangeness On Nucleons And Nuclei, 2004, pp.146-151

ISBN: 9789812702920 ; DOI: 10.1142/9789812702920_0013

Truy cập trực tuyến

2
ELECTROPRODUCTION OF STRANGENESS ON LIGHT NUCLEI
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROPRODUCTION OF STRANGENESS ON LIGHT NUCLEI

Dohrmann, F. ; Abbott, D. ; Ahmidouch, A. ; Ambrozewicz, P. ; Armstrong, C.S. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Assamagan, K. ; Avery, S. ; Bailey, K. ; Baker, O.K. ; Beedoe, S. ; Bitao, H. ; Breuer, H. ; Brown, D.S. ; Carlini, R. ; Cha, J. ; Chant, N. ; Christy, E. ; Cochran, A. ; Cole, L. ; Collins, G. ; Cothran, C. ; Crowder, J. ; Cummings, W.J. ; Danagoulian, S. ; Duncan, F. ; Dunne, J. ; Dutta, D. ; Eden, T. ; Elaasar, M. ; Ent, R. ; Ewell, L. ; Fenker, H. ; Fortune, H.T. ; Fujii, Y. ; Gan, L. ; Gao, H. ; Garrow, K. ; Geesaman, D.F. ; Gueye, P. ; Gustafsson, K. ; Hafidi, K. ; Hansen, J.O. ; Hinton, W. ; Jackson, H.E. ; Juengst, H. ; Keppel, C. ; Klein, A. ; Koltenuk, D. ; Liang, Y. ; Liu, J.H. ; Lung, A. ; Mack, D. ; Madey, R. ; Markowitz, P. ; Martoff, C.J. ; Meekins, D. ; Mitchell, J. ; Miyoshi, T. ; Mkrtchyan, H. ; Mohring, R. ; Mtingwa, S.K. ; Mueller, B. ; O'Neill, T.G. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Potterveld, D. ; Price, J.W. ; Raue, B.A. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Roos, P. ; Sarsour, M. ; Sato, Y. ; Savage, G. ; Sawafta, R. ; Segel, R.E. ; Yu. Semenov, A. ; Stepanyan, S. ; Tadevosian, V. ; Tajima, S. ; Tang, L. ; Terburg, B. ; Uzzle, A. ; Wood, S. ; Yamaguchi, H. ; Yan, C. ; Yuan, L. ; Zeier, M. ; Zeidman, B. ; Zihlmann, B.

Baryons 2002, 2003, pp.585-588

ISBN: 9789812704887 ; DOI: 10.1142/9789812704887_0089

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ewell, L.
  2. Martoff, C.J.
  3. Baker, O.K.
  4. Reimer, P.E.
  5. Fujii, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...