skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Automated Data Evaluation in Life Sciences
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Data Evaluation in Life Sciences

Automation Solutions for Analytical Measurements, Chapter 6, p.205-229

ISBN: 9783527342174 ; E-ISBN: 9783527805297 ; DOI: 10.1002/9783527805297.ch6

Toàn văn sẵn có

2
Towards Practical Runtime Verification and Validation of Self-Adaptive Software Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Practical Runtime Verification and Validation of Self-Adaptive Software Systems

Tamura, Gabriel ; Villegas, Norha ; Müller, Hausi ; P. Sousa, João ; Becker, Basil ; Pezzè, Mauro ; Karsai, Gabor ; Mankovskii, Serge ; Schäfer, Wilhelm ; Tahvildari, Ladan ; Wong, Kenny; Tamura, Gabriel (Editor)

LNCS, Software Engineering for Self-Adaptive Systems 2, pp.108-132

ISBN: 9783642358128 ; ISBN: 3642358128

Toàn văn sẵn có

3
Extending the Software Framework
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending the Software Framework

Duffy, Daniel

Financial Instrument Pricing Using C++ 2e + Website, Chapter 22, p.701-726

E-ISBN: 9781119170518 ; DOI: 10.1002/9781119170518.ch22

Toàn văn sẵn có

4
Chapter 1 - Interface between Engineering and Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 1 - Interface between Engineering and Medicine

Looi, Thomas

Bioengineering for Surgery, Chapter 1, pp.1-16

ISBN: 978-0-08-100123-3 ; ISBN: 978-0-08-100130-1 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-100123-3.00001-4

Toàn văn sẵn có

5
E-Governance in Public Sector ICT Procurement: What is Shaping Practice in Sweden?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Governance in Public Sector ICT Procurement: What is Shaping Practice in Sweden?

Lundell, Björn

Research On Open Innovation: A collection of papers on Open Innovation from leading researchers in the field, pp.103-128

ISBN: 9781312544390

Toàn văn sẵn có

6
What is Life?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is Life?

A Companion to the Philosophy of Biology, Chapter 24, p.455-471

ISBN: 9781405125727 ; E-ISBN: 9780470696590 ; DOI: 10.1002/9780470696590.ch24

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. P. Sousa, João
  2. Becker, Basil
  3. Wong, Kenny
  4. Pezzè, Mauro
  5. Karsai, Gabor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...