skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Can the tones influence the acoustic perception of the Vietnamese attitudes by French listeners?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the tones influence the acoustic perception of the Vietnamese attitudes by French listeners?

Mac, D ; Aubergé, Véronique ; Rilliard, Albert ; Castelli, E; Rilliard, Albert (Editor)

ISBN: 9788866553519 ; ISBN: 8866553514

Toàn văn sẵn có

2
A DOUBLE LAYER SILICON DETECTOR FOR SINGLE PHOTON COUNTING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DOUBLE LAYER SILICON DETECTOR FOR SINGLE PHOTON COUNTING

Vallazza, E. ; Arfelli, F. ; Brun, F. ; Castelli, E. ; Longo, R. ; Pontoni, C. ; Rigon, L. ; Rokvic, T. ; Bergamaschi, A. ; Schmitt, B. ; Dreossi, D. ; Menk, R. H.

Astroparticle, Particle And Space Physics, Detectors And Medical Physics Applications, 2008, pp.700-705

ISBN: 9789812819093 ; DOI: 10.1142/9789812819093_0117

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castelli, E.
  2. Aubergé, Véronique
  3. Schmitt, B.
  4. Menk, R. H.
  5. Rilliard, Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...