skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Chương sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
SOLITARY WAVES OF THE BONA - SMITH SYSTEM
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLITARY WAVES OF THE BONA - SMITH SYSTEM

Dougalis, V. A. ; Mitsotakis, D. E.

Advances In Scattering And Biomedical Engineering, 2004, pp.286-294

ISBN: 9789812702593 ; DOI: 10.1142/9789812702593_0030

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dougalis, V. A.
  2. Mitsotakis, D. E.

theo chủ đề:

  1. Applied Mathematics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...