skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 361  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After ethnic civil war: Ethno-nationalism in the Western Balkans

Dyrstad, Karin

Journal of Peace Research, November 2012, Vol.49(6), pp.817-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343312439202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Uncertainties of Nationalism

Smith, Dan

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.489-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of Religious Nationalism and Conflict: Ethnic Conflict and Revolutionary Wars, 1945-2001

Fox, Jonathan

Journal of Peace Research, November 2004, Vol.41(6), pp.715-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304047434

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibetan Nationalism: The Politics of Religion

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, February 1996, Vol.33(1), pp.51-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033001004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity versus Nationalism

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, August 1991, Vol.28(3), pp.263-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343391028003004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab Nationalism and Palestine

Joffé, E.G.H

Journal of Peace Research, June 1983, Vol.20(2), pp.157-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338302000204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future Soul of Europe: Nationalism or Just Patriotism? A Critique of David Miller's Defence of Nationality

Føllesdal, Andreas

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.503-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribalism, Nationalism, Rank-Equilibration, and Social Structure: A Theoretical Interpretation of Some Socio-political Processes in Southern Nigeria

Himmelstrand, Ulf

Journal of Peace Research, June 1969, Vol.6(2), pp.81-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234336900600201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and strategy in the Bosnian civil war: Explanations for the severity of violence in Bosnian municipalities.(Research Articles)

Costalli, Stefano ; Niccolo Moro, Francesco

Journal of Peace Research, Nov, 2012, Vol.49(6), p.801-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Identity: A National Outlook

Larsen, Knud S ; Groberg, David H ; Krumov, Krum ; Andrejeva, Ludmilla ; Kashlekeva, Nadia ; Russinova, Zlatka ; Csepeli, Gyorgy ; Ommundsen, Reidar

Journal of Peace Research, May 1995, Vol.32(2), pp.165-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032002004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-Building and Integration Policy in the Philippines

Yamamoto, Kazuya

Journal of Peace Research, March 2007, Vol.44(2), pp.195-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343307075122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure, Politics, and Ethnonationalist Contention in Post-Franco Spain: An Integrated Model

Saxton, Gregory D

Journal of Peace Research, January 2004, Vol.41(1), pp.25-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304040048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflict and Accommodation in Post-Communist Estonia

Vetik, Raivo

Journal of Peace Research, August 1993, Vol.30(3), pp.271-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030003003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention Across Bisecting Borders

Roy, A. Bikash

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.303-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity and Mentalities of War in Three EC Countries

Hedetoft, Ulf

Journal of Peace Research, August 1993, Vol.30(3), pp.281-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030003004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A World Flying Apart? Violent Nationalist Conflict and the End of the Cold War

Ayres, R. William

Journal of Peace Research, January 2000, Vol.37(1), pp.105-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037001006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict Resolution, Ethnonationalism and the Middle East Impasse

Heraclides, Alexis

Journal of Peace Research, May 1989, Vol.26(2), pp.197-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343389026002007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right-Wing Extremism in Europe

Hagtvet, Bernt

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.241-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unity in Action: Explaining Alignment Behavior in the Middle East

Lebovic, James H.

Journal of Peace Research, 1 March 2004, Vol.41(2), pp.167-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unity in Action: Explaining Alignment Behavior in the Middle East

Lebovic, James H

Journal of Peace Research, March 2004, Vol.41(2), pp.167-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304041778

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 361  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Smith, Dan
  3. Gleditsch, Nils Petter
  4. Syse, Henrik
  5. Simonsen, Sven Gunnar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...