skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, X xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABT-737 synergizes with arsenic trioxide to induce apoptosis of gastric carcinoma cells in vitro and in vivo

Sun, X P ; Zhang, X ; He, C ; Qiao, H ; Jiang, X ; Jiang, H ; Sun, X

The Journal of international medical research, 2012, Vol.40(4), pp.1251-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-2300 ; PMID: 22971477 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical properties of poly(N-isopropylacrylamide) hydrogel promote its effects on cardiac protection after myocardial infarction

Ren, S ; Jiang, X ; Li, Z ; Wen, Y ; Chen, D ; Li, X ; Zhang, X ; Zhuo, R ; Chu, H

The Journal of international medical research, 2012, Vol.40(6), pp.2167-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-2300 ; PMID: 23321174 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...